معرفی

مشخصات فردی

مسعود عموپور

نام - نام خانوادگی : مسعود   عموپور

سوابق تحصیلی

رشته و گرایش تحصیلی دکتری تخصصی : علوم تربیتی

سوابق اجرایی

عضویت در جوامع و انجمن های ملی و بین المللی

تیم های تحقیقاتی استاد و دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری

نحوه همکاری

عنوان گروه آموزشی : آموزش معلمان

محل خدمت : گروه مستقل

مرتبه علمی : استادیار

نوع استخدام : قطعی

نوع همکاری : تمام وقت

مسعود عموپور
مسعود عموپور

محل خدمت :
    گروه مستقل
مرتبه علمی :
    استادیار
^